Noteikumi & nosacījumi

Noteikumi & Nosacījumi

SIA „BBH Investments”, reģ. Nr. 40103005735,
viesnīcas „Baltic Beach Hotel & SPA”
MĀJASLAPAS IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI UN PRIVĀTUMA POLITIKA
Jūrmalā, 2015. gada 10. augustā

Pirms mājaslapas izmantošanas lūdzu iepazīstieties ar šiem noteikumiem.
Neizmantojiet šo mājaslapu, ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem vai šai privātuma politikai.
Apmeklējot šo mājaslapu vai izmantojot šajā mājas lapā ietverto informāciju un/vai pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka

 • saprotat un piekrītat šiem SIA „BBH Investments”, reģ. Nr. 40103005735, viesnīcas „Baltic Beach Hotel & SPA”, turpmāk – Viesnīca, mājaslapas izmantošanas noteikumiem un privātuma politikai;
 • apņematies ievērot šos noteikumus un privātuma politiku.

Šie noteikumi attiecas tikai uz Viesnīcas izveidoto mājaslapu, tās aplikācijām un privātuma politiku, ieskaitot, bet ne tikai, Viesnīcas zīmolu, atlaižu un lojalitātes programmām, Viesnīcas preču un pakalpojumu piedāvājumiem u.c.

Mājaslapas izmantošanas noteikumi un privātuma politika neattiecas uz tām tīmekļa vietnēm un pielikumiem, kuri neparadās šīs mājaslapas izmantošanas laikā.

Viesnīcas tīmekļa vietnē izklāstītā informācija ir iegūta no avotiem, kurus Viesnīca uzskata par uzticamiem. Viesnīca tīmekļa vietnē sniegtās informācijas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par Viesnīcas piedāvātajiem pakalpojumiem un precēm un to lietošanas noteikumiem, tomēr Viesnīca nekādā veidā tieši vai netieši negarantē vai neapliecina un neatbild par to, ka informācija, kas sniegta tās tīmekļa vietnē vai ar šīs tīmekļa vietnes palīdzību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta, kā arī negarantē mājaslapas pieejamību no Viesnīcas neatkarīgu iemeslu dēļ. Informācija tīmekļa vietnē var tikt grozīta vai izņemta bez īpaša paziņojuma. Viesnīca neapliecina un negarantē to, ka šī tīmekļa vietne un/ vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem.

Tīmekļa vietnē norādītā informācija nekādā gadījumā nav uzskatāma par padomu vai lūgumu iegādāties vai pārdot kādu preci vai pakalpojumu,  vai arī par kādu citu pakalpojumu sniedzēja ieteikumu, ja vien konkrētais pakalpojuma sniedzējs nav tieši norādījis citādi.

Viesnīcas tīmekļa vietne nav adresēta tām personām, kurām piemērojamie tiesību vai normatīvie akti šo personu rezidences, atrašanās vietas vai dzīves vietas dēļ liedz piekļuvi šai tīmekļa vietnei vai neatļauj tās izmantošanu. Personas, kurām ir liegta piekļuve šajā tīmekļa vietnē sniegtajai informācijai, vai arī kurām ir šaubas par to, vai tām ir atļauta piekļuve šai tīmekļa vietnei vai tās izmantošanai, lūdzam atstāt un neizmantot šo tīmekļa vietni.

Viesnīca nepiedāvās šādas preces vai pakalpojumus jebkurai personai, kuras pēc Viesnīcas ieskatiem (bez Viesnīcas pienākuma pārbaudīt šādu informāciju) šādu pakalpojumu sniegšana ir pretrunā tiesību vai normatīvajiem aktiem šādas personas mītnes valsts jurisdikcijā vai ar to saistītā jurisdikcijā.

Viesnīca, veicot personas datu apstrādi, ievēro 8 labas prakses principus:

 • Dati tiek godīgi un likumīgi apstrādāti;
 • Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem;
 • Dati ir adekvāti (ne pārmērīgi);
 • Dati ir precīzi;
 • Dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams;
 • Dati tiek apstrādāti saskaņā ar Jūsu tiesībām;
 • Dati ir drošībā;
 • Dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm vai ārvalstīm bez drošas adekvātas aizsardzības.

Viesnīca veic personas datu apstrādi, uzkrāj un saglabā tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami Viesnīcas komercdarbības veikšanai, sniegtu atbalstu klientiem maksājumu veikšanai un pakalpojumu izpildei, ievērojot Latvijas Republikas likumdošanu.

Viesnīca arī apņemas pielikt saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

Viesnīca, apstrādājot personas datus, nodrošina to konfidencialitāti un pielieto saprātīgus līdzekļus un pasākumus, piemēram, iekšējo datu aizsardzības normatīvo aktu izstrādi un kontroles mehānismu noteikšanu, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi mājaslapas tīmekļa vietnei, neautorizētu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī Viesnīca pielietos visus saprātīgus līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu.

Viesnīca apstrādās personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ Viesnīca ir saņēmusi personas datus.

Viesnīca nodrošina Jums iespēju jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst personas datus personas datus, kas ir saglabāti par Jums Jūsu lietotāja kontā.

Izmantojot Viesnīcas mājaslapu, Jūs apzināties, ka

 • tīmekļa vietnes saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams;
 • tīmekļa vietne nav droša vide;
 • Viesnīca nedod nekādas garantijas par tīmekļa vietni vai tās saturu;
 • Viesnīca nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem, seku radītiem, kaitējuma atlīdzību nolūkā sodīt vai brīdināt, tostarp, bet ne tikai finanšu zaudējumiem un neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā saistībā ar tīmekļa vietnes apmeklēšanu vai izmantošanu, pat ja Viesnīca ir zinājusi par tīmekļa vietnes vai tās satura trūkumiem.

Brīdinām, ka Viesnīcas mājaslapā ir saites uz citām mājaslapām, kuras Viesnīca nekontrolē un uz kurām neattiecas šie noteikumi. Gadījumos, ja Jūs nospiežat linku uz trešās puses mājaslapu, Jūs izmantosiet mājaslapu, kuru mēs nekontrolējam. Uzmanīgi izlasiet citu mājaslapu izmantošanas noteikumus, jo Viesnīca neuzņemas atbildību par trešo personu majaslapām.

Atkarībā no Jūsu mājaslapas izmantošanas veida un mērķa, Jums nepieciešamā pakalpojuma vai preču iegādes, piemēram, Viesnīca var lūgt Jūs norādīt Jūsu vārdu, e-pasta adresi, telefona numuru, kontaktus,  dzimšanas datus, dzimumu un vecumu, Jūsu ierāšanas/izbraukšanas laiku, Jūsu apmeklējumu skaitu,  Jūsu iebraukšanas /izbraukšanas datus, Jūsu viedokli, atsauksmes, ieteikumus, īpašas vēlmes un prasības, informāciju par Jūsu izmantotajiem pakalpojumiem, iegādāto preci, Jūsu priekšrocībām u.c. informāciju.

Līdz ar reģistrēšanos mājaslapā, Jūs piekritāt, ka Viesnīca ir tiesīga izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu mājaslapas vietes darbību. Tas var izpausties, kā piemēram, bet ne tikai, sniedzot reklāmas piedāvājumus, kas ir sagatavoti atbilstoši Jūsu iepriekšējiem pirkumiem vai arī lūgt piedalīties Viesnīcas aptaujā. Viesnīca var arī nosūtīt Jums informāciju par jaunām precēm, pakalpojumiem, atlaižu un lojalitātes programmām un īpašiem piedāvājumiem. Tie var būt arī trešo personu īpašie piedāvājumi, kuri, Viesnīcas ieskatā, varētu būt Jums interesanti. Šī informācija var tikt sniegta Jums esot tiešsaistē vai arī var tikt nosūtīta uz Jūsu e-pastu, pēc Jūsu piekrišanas saņemšanas.

Viesnīca ir tiesīga vākt datus par Jums kā tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („cookies”), lai uzlabotu Jums pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes („cookies”) ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto Jūsu datoros, lai atpazītu Jūs un atvieglotu Jums vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina Jūs par sīkdatņu („cookies”)  izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai Jūs piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu („cookies”) nepieņemšana neaizliegs Jums lietot vietni, taču tas var ierobežot Jums vietnes izmantošanas iespējas.

Viesnīca var izmantot Jūsu datus, lai operatīvi sazinātos ar Jums, precizētu informāciju par Jūsu konta stāvokli vai arī  uzturētu atgriezenisko saiti ar Jums.

Viesnīca nenodos personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. Viesnīca var nodot personas datus Viesnīcas piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz Viesnīcai un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos Viesnīca pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Balstoties uz Jūsu rakstveida pieprasījumu, Viesnīca apņemas sniegt Jums informāciju, kas ir savākta par Jums Viesnīcas sistēmā atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Gadījumā, ja Jūs vēlaties attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus personas datus no servisa vai Jums radušies kādi jautājumi par Jūsu Personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar mums.

Viesnīcas mājaslapa un aplikācijas ir domātas, lai tās izmantotu pieaugušie. Viesnīca  neapstrādā informāciju par bērniem, jaunākiem par 13 gadiem bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas. Ja Jūs esat vecāks vai aizbildnis, un Jums ir aizdomas, ka Jūsu bērns, kas ir jaunāks par 13 gadiem, ir sniedzis Viesnīcai savus personas datus vai citu privāto informāciju, lūdzu sazināties ar mums.

Viesnīcas mājaslapas darbību un tajā iekļauto paziņojumu par šiem noteikumiem reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. Visu strīdu risināšana, kuri izriet no šiem noteikumiem vai radušies saistībā ar šiem noteikumiem, ir tikai un vienīgi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā.

Viesnīca ir tiesīgai laiku pa laikam grozīt šos noteikumus pēc saviem ieskatiem. Šie noteikumi ir padarīti pieejami Viesnīcas mājaslapā (tīmekļa vietnē) un tiek piemēroti no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā. Noteikumu izmaiņu gadījumā, Viesnīca veiks atbilstošu publikāciju savā mājaslapā. Līdz ar to, lūdzam, periodiski apmeklēt Viesnīcas mājaslapu, lai savlaicīgi ievērotu izmaiņas.

Mājaslaas izmantošanas noteikumu un privātuma politikas kopēšana, izplatīšana, nosūtīšana vai jebkāda satura vai daļas izmantošana ir iespējama tikai ar SIA „BBH Investments” atļauju.

Viesnīcas „BALTIC BEACH HOTEL” privātuma politika

SIA „BBH Investments” , reģ. Nr. 40103005735,

Jūras ielā 23/25, Jūrmalā, Latvijā, LV-2015
Tālr: +371 6777 1400

Aicinām Jūs būt piesardzīgiem, izmantojot internetu.

Nedalieties ar Jūsu parolēm.

©  2015 Baltic Beach Hotel Company, L.L.C. All rights reserved.

Ko par mums saka citi

Baltic Beach Hotel & SPA jums, draugi, piedāvās īstu Dolce Vita. Saule, jūra, garšīgs ēdiens un draudzīgi cilvēki. Man ļoti patīk atgriezties viesnīcā vēl un vēl. Vai tā ir pasākuma vadīšana, šova filmēšana vai vienkārši atpūta, es vienmēr jūtos šeit laipni gaidīts.

Roberto Meloni - TV personība un pasākumu vadītājs
Roberto Meloni
TV personība un pasākumu vadītājs

Viena no labākajām viesnīcām Latvijā un Baltijas valstīs! Labākā ēdienkarte, labākais serviss, labākā atrašanās vieta, labākais skats. Ļoti labs SPA!

Jānis Zavadskis -
Jānis Zavadskis

Jauka viesnīca, kur pavadīt laiku SPA. Numuri ir labi, atrašanās vieta ir tuvu jūrai. Bārmeņi ir draudzīgi un sagatavoja lielisku kokteili.

Aleks Aves -
Aleks Aves

Ļoti labs SPA, brīnišķīgas procedūras, labi numuri, garšīga ēdienkarte un noderīgs serviss. Mums ļoti patika.

Zuza Ritter -
Zuza Ritter

Es pat nezinu, kur ir vislabākā vieta (Latvijā). Rezervējot šķita dārgi, bet tas bija tā vērts. Virtuve ir super, interjers ir skaists, pirtis ir svaigas un karstas.

Andrej Ogorelov -
Andrej Ogorelov

Paldies, reģistratūras meitenes ir ļoti laipnas.⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️. Baseinā ir ļoti patīkama atmosfēra. Un vissvarīgākais, nav jūtams hlors.

Veronika Borisovna -
Veronika Borisovna

Vēlos saņemt jaunumus!

Tripadvisor travellers choice
Tripadvisor travellers choice
Latvia’s Best Hotel Spa 2022
Latvia’s Best Hotel Spa 2022